• روابط عمومی آموزشگاه :

  • 0912-6835208

عقد قرارداد
در اين سيستم آموزشي تمامي اطلاعات آموزشي و يا حتي اطلاعات مالي و مفاد اجرايي الزامي براي طرفين در طول دوره، طي يك قرارداد رسمي براساس اطلاعات هر فردو با در نظر گرفتن هدف فراگير، تنظيم و براي هر فراگير ارسال مي‌گردد.

مدرك رسمي
فراگيران پس از اتمام هر دوره مي‌توانند با هماهنگي قبلي و پس از شركت در آزمون، مدرك رسمي با ذكر ساعات آموزشي را نيز دريافت نمايند.