• روابط عمومی آموزشگاه :

  • 0912-6835208

آموزش غير حضوري زبان انگليسي


يكي از ويژگي‌هاي بارز و اصلي اين سيستم آموزشي، تخصيص يك استاد راهنماي آموزشي خصوصي تلفني براي هر شخص مي‌باشد. پس از تعيين سطح و ثبت‌نام،همزمان با ارسال بسته آموزشي يك استاد خصوصي تلفني براي هر فراگير تخصيص داده مي‌شود. استاد اختصاصي با در نظر گرفتن كليه شرايط فراگير يك برنامه زمان‌بندي براي انجام تمرين‌ها و مطالعات در طي دوره بر طبق برنامه و در زمان‌هاي تعيين شده‌ي مورد توافق با فراگير خود، يك، دو و يا سه بار در هفته با اجراي برنامه‌ريزي بسيار دقيق در روز و ساعات تعيين شده‌ي مورد توافق با فراگير در ارتباط بوده و ضمن انجام آموزش‌هاي لازم، با تشكيل جلسات پرسش و پاسخ، جلسات گفتگوي تلفني همانند يك كلاس حضوري، از نحوه و ميزان فعاليت و رشد فراگير بر طبق برنامه اجرايي اطلاعات لازم را كسب و نتيجه را در نرم‌افزار جامع آموزشي ثبت و در نتيجه امكان تحليل روند رشد و نيز شناسايي نقاط ضعف و قوت فراگير حاصل و در نهايت امكان برنامه‌ريزي شناور آموزشي با عنايت به مجموعه توانمندي‌ها و نقاط ضعف براي هر فرد به وجود مي‌آيد كه اين يكي از منحصر به فردترين ويژگي‌هاي اين سيستم آموزشي مي‌باشد.


اجزاء اصلي در سيستم آموزش تلفني:
مدرس آموزشي: در اين سيستم آموزشي مدرسين از ديدگاه دو شاخص يعني رتبه علمي و درجه روانشناسي آموزشي درجه‌بندي مي‌گردند. تادر هنگام تخصيص فراگيران براي مدرسين علاوه بر توجه به توانمندي‌هاي علمي استاد براي انتقال مفاهيم درسي، بهترين ارتباط رفتاري نيز مابين فراگير و مدرس برقرار گردد.
ابزار آموزشي مستقيم و مكمل: بر اساس هدف و سطح علمي فراگيران كه به صورت بسته‌هاي آموزشي طبقه‌بندي شده توليد گرديده‌اند.
عقد قرارداد: در اين سيستم آموزشي تمامي اطلاعات آموزشي و يا حتي اطلاعات مالي و مفاد اجرايي الزامي براي طرفين در طول دوره، طي يك قرارداد رسمي براساس اطلاعات هر فردو با در نظر گرفتن هدف فراگير، تنظيم و براي هر فراگير ارسال مي‌گردد.
برنامه‌ زمان‌بندي و اجراي برنامه آموزشي: در اين سيستم، براي هر دوره آموزشی يك برنامه زمان‌بندي پيشنهادي بسيار دقيق ارسال مي‌گردد كه فراگير مي‌تواند برنامه‌هاي تمريني خود را بر اساس آن تنظيم نمايد.
موقعيت‌هاي گروهي مكالمه آزاد: هميشه و در حد امكان ايجاد فضاهاي مكالمه آزاد به صورت مكالمه تلفني و يا حضوري نيز موجود مي‌باشد كه فراگير مي‌تواند در مورد نحوه‌ي اجراي آن با مدرس خود هماهنگي لازم را داشته باشد.
(براي ارتباط دو سويه مابين استاد تلفني با فراگير و بالعكس يك خط ثابت و يك خط موبايل آموزشي اختصاصي در نظر گرفته مي‌شود)